28 czerwca 2022

Spotkanie POLCOLDu

29 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku spotkanie członków POLCOLDu. Podsumowano udział w kongresie w Marsylii, omówiono sprawy bieżące dotyczące szczególnie kwestii powoływania przedstawicieli POLCOLDu do udziału u komitetach technicznych  ICOLDu jako formalnych reprezentantów Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Podkreślono wagę kontaktów POLCOLDu z polskimi koncernami energetycznymi, spośród których PGE, Tauron i ENEA już odpowiedziały pozytywnie na propozycję  współpracy, natomiast na odpowiedź Energi jeszcze czekamy. Spotkanie odbyło się w zabytkowym młynie wodnym w Kiczkach Pierwszych koło Cegłowa

                                                                          

Kongres Wielkich Zapór w Marsylii 28.05.-03.06.2022

W trakcie pobytu na Kongresie Wielkich Zapór odnowiono kontakty z przedstawicielami ICOLDu. Zorganizowano spotkania (z sekretarzem generalnym, prezydentami – byłym i nowo wybranym – ICOLDu, prezydentem EURCOLDu) , których celem było omówienie współpracy, szczególnie w kwestii uczestnictwa polskich przedstawicieli w komitetach technicznych ICOLDu, uzgodnienie możliwości tłumaczenia wszelkich materiałów ICOLDu na język polski i ich udostępniania na stronach internetowych ICOLDu i POLCOLDu, uczestnictwa międzynarodowych gremiów hydrotechnicznych w konferencjach organizowanych w Polsce. Ponadto uczestniczono w wykładach i referatach wygłaszanych na kongresie. W wyjeździe uczestniczyli ponadto dwaj członkowie POLCOLDu – przedstawiciele Wód Polskich. Na spotkaniu EURCOLDu dokonano oficjalnej prezentacji polskiej delegacji i zadeklarowano aktywny udział w działalności EURCOLDu i ICOLDu.

Wnioski z wyjazdu: Delegacja POLCOLDu została bardzo życzliwe przyjęta przez przedstawicieli ICOLDu. Wyrażono radość z powrotu polskiej organizacji do działalności i współpracy związanej z bezpieczeństwem budowli hydrotechnicznych, ich projektowaniem i budową oraz właściwą eksploatacją na międzynarodowym forum wymiany doświadczeń. Nawiązano bezpośrednie kontakty pozwalające na rozwijanie współpracy w najbliższej przyszłości.