28 czerwca 2022

AKTUALNOŚCI

Spotkanie POLCOLDu

W dniu 29 czerwca 2022 planowane jest kolejne spotkanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Po raz pierwszy odbędzie się ono w terenie – przy zabytkowym zespole budowli hydrotechnicznych w Kiczkach Pierwszych koło Cegłowa. Relacja pojawi się na naszej stronie za kilka dni.

                                                                          

Kongres Wielkich Zapór w Marsylii 28.05.-03.06.2022

W trakcie pobytu na Kongresie Wielkich Zapór odnowiono kontakty z przedstawicielami ICOLDu. Zorganizowano spotkania (z sekretarzem generalnym, prezydentami – byłym i nowo wybranym – ICOLDu, prezydentem EURCOLDu) , których celem było omówienie współpracy, szczególnie w kwestii uczestnictwa polskich przedstawicieli w komitetach technicznych ICOLDu, uzgodnienie możliwości tłumaczenia wszelkich materiałów ICOLDu na język polski i ich udostępniania na stronach internetowych ICOLDu i POLCOLDu, uczestnictwa międzynarodowych gremiów hydrotechnicznych w konferencjach organizowanych w Polsce. Ponadto uczestniczono w wykładach i referatach wygłaszanych na kongresie. W wyjeździe uczestniczyli ponadto dwaj członkowie POLCOLDu – przedstawiciele Wód Polskich. Na spotkaniu EURCOLDu dokonano oficjalnej prezentacji polskiej delegacji i zadeklarowano aktywny udział w działalności EURCOLDu i ICOLDu.

Wnioski z wyjazdu: Delegacja POLCOLDu została bardzo życzliwe przyjęta przez przedstawicieli ICOLDu. Wyrażono radość z powrotu polskiej organizacji do działalności i współpracy związanej z bezpieczeństwem budowli hydrotechnicznych, ich projektowaniem i budową oraz właściwą eksploatacją na międzynarodowym forum wymiany doświadczeń. Nawiązano bezpośrednie kontakty pozwalające na rozwijanie współpracy w najbliższej przyszłości.