Polcold

Polski Komitet Wielkich Zapór

Polski Komitet Wielkich Zapór jest organem doradczym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawach uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (International Commission on Large Dams – ICOLD/Comission Internationale des Grands Barrages – CIGB).

Siedzibą Komitetu jest siedziba Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, który zapewnia jego obsługę organizacyjną.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (link) POLCOLD „(…) działa dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, zajmując się wymianą doświadczeń i wiedzy technicznej w dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli piętrzących; reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w ICOLD; zapewnia wymianę informacji oraz współpracę z ICOLD oraz innymi komitetami krajowymi ICOLD; zapewnia udział polskich ekspertów w stałych lub czasowych komisjach i komitetach ICOLD.(…)”

Zarząd

Skład Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD):

Piotr Śliwiński
Przewodniczący Komitetu
Krzysztof Wrzosek
Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Aneta Krawczyk
Sekretarz Komitetu
Jerzy Gamdzyk
Członek Komitetu
Paweł Płoński
Członek Komitetu
Wojciech Skowyrski
Członek Komitetu
Przemysław Sobiesak
Członek Komitetu
Paweł Wiejacz
Członek Komitetu

Podkomitety techniczne

W ramach ogólnej działalności POLCOLD-u powołano podkomitety techniczne, które skupiają się na konkretnych tematach związanych z budowlami hydrotechnicznymi. Ich zadaniem jest udział i koordynacja działań środowiska inżynierów hydrotechniki w wybranych problemach i analizach rozwiązań, prognoz, zagrożeń, zgodnie z aktualną aktywnością podkomitetów ICOLDu.

PODKOMITET KONSTRUKCJI I PODŁOŻA (KIP)
Współpracujący z komitetami technicznymi ICOLDu: A (Computational aspects of analysis and design of dams – do 2023), D (Concrete dams – do 2024), E (Embankment dams – do 2023). LE (Levees – do 2024)

Podkomitet zajmuje się problemami związanymi projektowaniem i pracą ziemnych i betonowych konstrukcji budowli piętrzących oraz z właściwościami fizyko-mechanicznymi skał i podłoża, problematyką geologiczną oraz geotechniczną, odkształcalnością podłoża oraz stabilizacją masywów skalnych.

PODKOMITET BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI (BIK)
Współpracujący z komitetami technicznymi ICOLDu: H (Dam safety – do 2024), Q (Dam surveillance – do 2022)

Podkomitet zajmuje się tematami związanymi z bezpieczeństwem i stanem technicznym budowli piętrzących, monitoringiem, metodami pomiarowymi i badawczymi oraz nadzorem.

PODKOMITET EKSPLOATACJI I MODERNIZACJI (EIM)
Współpracujący z komitetami technicznymi ICOLDu: M (Operation, maintenance and rehabilitation of dams – do 2023), O (World register of dams and documentation – do 2024)

Podkomitet zajmuje się tematyką związaną analizą problemów eksploatacyjnych zapór pod wpływem zmieniających się warunków środowiskowych (hydrologicznych), warunkami użytkowania, planowaniem i projektowaniem remontów modernizacyjnych itp.

Kontakt

Sekretariat POLCOLD:
Polski Komitet Wielkich Zapór (POLCOLD)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
E: polcold@imgw.pl
T. (+48) 781774107